§ 1 – Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 22.10.1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Gummersmark – Kulerup vandværk. Selskabet har hjemsted i Køge Kommune.

§ 2 – Formål

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt – at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold

§ 3 – Medlemmer

Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

§ 4 – Medlemmers rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Køge Kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad  (se Vandforsyningsplan for Køge Kommune).

§ 5 – Medlemmers forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital. Ethvert nyt medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad (herunder betaling af anlægsbidrag) samt nærværende vedtægter. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 § 6 – Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§7 – Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil dog mod en af bestyrelsen fast afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ og vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste besluttende myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes engang årligt inden 1. April.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 dages varsel ved annoncering i lokal ugeavis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 15. Januar i året for generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
– Valg af dirigent og stemmetællere
– Bestyrelsens beretning
– Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
– Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
– Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
– Behandling af indkomne forslag – Eventuelt.

Revisorer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Revisorer og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage autoriseret revisor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter forlangende herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden en måned efter modtagelsen af begæringen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§9 – Stemmeret og afstemninger

Hver ejendom har én stemme. Et medlem kan afgive stemme ved skiftlig fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages, når et stemmeberettigede flertal på 2/3 af generaforsamlingen beslutter dette, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§10 – Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, i det der hvert år den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er der hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder som bestyrelsesmedlem. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter den skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller et årsregnskab.

Bestyrelsen sætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan i tilfælde af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som fremgår af takstbladet.

 

§11 – Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§12 – Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskabet foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§13 – Opløsning af selskabet

Opløsning af selskabet kan kun besluttes, såfremt ¾ samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af vandforsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelsen om eventuelle aktivers anvendelse.

§ 14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 22.10.1963 og sidst ændret  og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 17.2.2014.

Vedtægterne træder i kraft d. 17.2.2014.

Formand Sign. Robert Zimmermann

Dirigent: Sign. Robert Zimmermann