TAKSTBLAD 2020

FOR GUMMERSMARK KULERUP-VANDVÆRK
www.gk-vandværk.dk

Måleraflæsning sker ved fjernaflæsning én gang årligt i december og når der meddeles flytning fra bopæl. Der kan desuden foretages kontrolmålinger hele året.

Afregning af forbrugsafgifter bliver fremsendt 2 gange årligt.
I marts fremsendes afregning af gammelt år samt 1. áconto for 1. halvår.
I september fremsendes  áconto afregning for 2. halvår.
Anlægsindskud ekskl. moms:

Bidrag Hovedanlæg ekskl. moms
A) Enheder med et forbrug på under 500 m³ pr. år
pr. boligenhed                                                                         15.000,00 kr.

Enheder med et forbrug på 501 – 1000 m³ pr. år som       2 x A
Enheder med et forbrug på 1001 – 2500 m³ pr. år som     3 x A
Enheder med et forbrug på 2501 – 5000 m³ pr. år som     5 x A
Enheder med et forbrug på 5001 – 7500 m³ pr. år som     7 x A
Enheder med et forbrug på 7501 – 10.000 m³ pr. år som  8 x A
Enheder med et forbrug på mere end 10.000 m³ pr. år forhandles med Gummersmark Kulerup – Vandværk.
Ændringer i forbruget vil medføre opkrævning af yderligere hovedanlægsbidrag.

Bidrag til almindelige Stikledninger (op til 25m) afhænger af ledningens diameter samt længde og der skelnes mellem 3 diameter, lille (35-45), mellem (75) og stor (typisk 110). Dertil ligges ekstra omkostninger for en længde over 25m på 340 pr. meter.
Bidrag ved almindelig (lille) stikledning (typisk Parcelhus)                 8.500,00 kr.

Tillæg ved diameter: mellem = 50,-kr/m. ved stor = 100,-kr./m

Omkostninger ved midlertidige oprettelse af forsyning, samt nedtagning sker efter regning plus et fast tillæg på                                                                                8.500,00 kr.

Driftsbidrag ekskl. moms:

Fast bidrag pr. enhed                                                                1000,- kr.

Måleradministration                                                                100,- kr.

Aflæsningsgebyr                                                                       150,- kr.

Målerafregning pr. m³ forbrug                                                  5,50 kr.

Statslig vandafgift pr. m³:                                                           6,13 kr.

Gebyrer:

Ejerskifte meddeles til vandværket men omkostninger for forbruget (vandregningen) deles normalvis over refusionsopgørelsen (Ejendomsmæglere).

Ønskes Ejer- og lejerskiftekontrol af måler gennemført af vandværket, medfører dette et gebyr på                                                                                                        200,- kr.

Rykkergebyr pr. rykkerbrev 1 og 2                                      100,- kr. plus
Ved 3. rykker (lukkevarsel) et tillæg pr. rykkerbrev på      200,- kr. plus
Udsendelse/fremmøde af medarbejder                                       500,- kr.

Lukke/Genåbningsgebyr: Omkostning efter regning tillagt 10% i administration, dog mindst 1200,-kr.

Forklaring til gebyrer:

  1. rykker: Gebyr på 100,- kr. betales sammen med gæld til vandværket.
  2. rykker: Gebyr på 100,- kr. betales sammen med gebyr for 1. rykker og gæld til vandværket, i alt 200,- kr. plus gæld.
  3. rykker: Gebyr på 200,- betragtes som lukkevarsel og betales sammen med rykker 1 og 2 samt gæld til vandværket, i alt 400,- kr. plus gæld.

Hvis vandafgiften ikke er betalt inden 14 dage efter udsendelse af 3. rykker (lukkevarsel),

kan vandværket uden yderligere varsel afbryde vandforsyningen. Dette kan dog undgås ved at betale hele det skyldige beløb inkl. alle gebyrer til vandværkets udsendte medarbejder.

Er du i tvivl eller har du problemer med betaling af vandafgiften, så kontakt

 vandværket inden første rykker, så har du mulighed for at lave en aftale.

 

 

Alle de anførte priser er eksklusive moms.