Ordinær Generalforsamling

Gummersmark Kulerup – Vandværk

indkalder hermed medlemmerne til

Ordinær Generalforsamling
den 20. Marts 2017

som afholdes i

Gørslev Forsamlingshus kl. 18:30.

 

Generalforsamlingen afholdes i henhold til gældende dagsorden.

Der vil være kaffe og lidt kolde drikke under Generalforsamlingen og efterfølgende serveres lidt spiseligt.

VEL MØDT

 

 

TAKSTBLAD 2017

FOR GUMMERSMARK KULERUP-VANDVÆRK
www.gk-vandværk.dk

Måleraflæsning sker ved fjernaflæsning én gang årligt i december og når der meddeles flytning fra bopæl. Der kan desuden foretages kontrolmålinger hele året.

Afregning af forbrugsafgifter bliver fremsendt 2 gange årligt.
I marts fremsendes afregning af gammelt år samt 1. áconto for 1. halvår.
I september fremsendes  áconto afregning for 2. halvår.
Anlægsindskud ekskl. moms:

Bidrag Hovedanlæg ekskl. moms
A) Enheder med et forbrug på under 500 m³ pr. år
pr. boligenhed                                                                         15.000,00 kr.

Enheder med et forbrug på 501 – 1000 m³ pr. år som       2 x A
Enheder med et forbrug på 1001 – 2500 m³ pr. år som     3 x A
Enheder med et forbrug på 2501 – 5000 m³ pr. år som     5 x A
Enheder med et forbrug på 5001 – 7500 m³ pr. år som     7 x A
Enheder med et forbrug på 7501 – 10.000 m³ pr. år som  8 x A
Enheder med et forbrug på mere end 10.000 m³ pr. år forhandles med Gummersmark Kulerup – Vandværk.
Ændringer i forbruget vil medføre opkrævning af yderligere hovedanlægsbidrag.

Bidrag til almindelige Stikledninger (op til 25m) afhænger af ledningens diameter samt længde og der skelnes mellem 3 diameter, lille (35-45), mellem (75) og stor (typisk 110). Dertil ligges ekstra omkostninger for en længde over 25m på 340 pr. meter.
Bidrag ved almindelig (lille) stikledning (typisk Parcelhus)                 8.500,00 kr.

Tillæg ved diameter: mellem = 50,-kr/m. ved stor = 100,-kr./m

Omkostninger ved midlertidige oprettelse af forsyning, samt nedtagning sker efter regning plus et fast tillæg på                                                                                8.500,00 kr.

 

Driftsbidrag ekskl. moms:

Fast bidrag pr. enhed                                                                1000,- kr.

Måleradministration                                                                100,- kr.

Aflæsningsgebyr                                                                       150,- kr.

Målerafregning pr. m³ forbrug                                                  5,50 kr.

Statslig vandafgift pr. m³:                                                           6,13 kr.

Gebyrer:

Ejerskifte meddeles til vandværket men omkostninger for forbruget (vandregningen) deles normalvis over refusionsopgørelsen (Ejendomsmæglere).

Ønskes Ejer- og lejerskiftekontrol af måler gennemført af vandværket, medfører dette et gebyr på                                                                                                        200,- kr.

Rykkergebyr pr. rykkerbrev 1 og 2                                      100,- kr. plus
Ved 3. rykker (lukkevarsel) et tillæg pr. rykkerbrev på      200,- kr. plus
Udsendelse/fremmøde af medarbejder                                       500,- kr.

Lukke/Genåbningsgebyr: Omkostning efter regning tillagt 10% i administration, dog mindst 1200,-kr.

 

Forklaring til gebyrer:

  1. rykker: Gebyr på 100,- kr. betales sammen med gæld til vandværket.
  2. rykker: Gebyr på 100,- kr. betales sammen med gebyr for 1. rykker og gæld til vandværket, i alt 200,- kr. plus gæld.
  3. rykker: Gebyr på 200,- betragtes som lukkevarsel og betales sammen med rykker 1 og 2 samt gæld til vandværket, i alt 400,- kr. plus gæld.

Hvis vandafgiften ikke er betalt inden 14 dage efter udsendelse af 3. rykker (lukkevarsel),

kan vandværket uden yderligere varsel afbryde vandforsyningen. Dette kan dog undgås ved at betale hele det skyldige beløb inkl. alle gebyrer til vandværkets udsendte medarbejder.

Er du i tvivl eller har du problemer med betaling af vandafgiften, så kontakt

 vandværket inden første rykker, så har du mulighed for at lave en aftale.

 

 

Alle de anførte priser er eksklusive moms.

 

Vandværket benytter fjernaflæsning. Du behøver således ikke aflæse din måler, da forbruger registreres automatisk.

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål. Vi forsøger at svare inden for 3 hverdage. 

Navn: *
E-mail: *
Kommentar:
Gengiv karakterer i feltet nedenunder.

Velkommen

§ 1 – Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 22.10.1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Gummersmark – Kulerup vandværk. Selskabet har hjemsted i Køge Kommune.

§ 2 – Formål

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt – at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold

§ 3 – Medlemmer

Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

§ 4 – Medlemmers rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Køge Kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad  (se Vandforsyningsplan for Køge Kommune).

§ 5 – Medlemmers forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital. Ethvert nyt medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad (herunder betaling af anlægsbidrag) samt nærværende vedtægter. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 § 6 – Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§7 – Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil dog mod en af bestyrelsen fast afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ og vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste besluttende myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes engang årligt inden 1. April.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 dages varsel ved annoncering i lokal ugeavis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 15. Januar i året for generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
– Valg af dirigent og stemmetællere
– Bestyrelsens beretning
– Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
– Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
– Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
– Behandling af indkomne forslag – Eventuelt.

Revisorer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Revisorer og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage autoriseret revisor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter forlangende herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden en måned efter modtagelsen af begæringen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§9 – Stemmeret og afstemninger

Hver ejendom har én stemme. Et medlem kan afgive stemme ved skiftlig fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages, når et stemmeberettigede flertal på 2/3 af generaforsamlingen beslutter dette, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§10 – Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, i det der hvert år den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er der hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder som bestyrelsesmedlem. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter den skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller et årsregnskab.

Bestyrelsen sætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan i tilfælde af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som fremgår af takstbladet.

 

§11 – Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§12 – Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskabet foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§13 – Opløsning af selskabet

Opløsning af selskabet kan kun besluttes, såfremt ¾ samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af vandforsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelsen om eventuelle aktivers anvendelse.

§ 14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 22.10.1963 og sidst ændret  og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 17.2.2014.

Vedtægterne træder i kraft d. 17.2.2014.

Formand Sign. Robert Zimmermann

Dirigent: Sign. Robert Zimmermann

 

 

I denne PDF kan du se eksempler på normalt vandbrug, så du kan vurdere hvordan jeres eget forbrug.

 

Du skal selv foretage afregning af vand til Gummersmark Kulerup Vandværk i forbindelse med ejerskifte.

Ved ejerskifte skal vandregningen indgå i en refusionsopgørelse i lighed med øvrige refusioner over ejendommen, og der vil således ikke blive foretaget afregning med vandværket ved ejerskifte.

Til brug for refusionsopgørelsen skal De bruge:

  • Deres seneste opkrævning (udsendes primo april eller på Betalings-oversigt ultimo april)
  • Måleraflæsning pr. overtagelsesdag

Disse oplysninger skal gives til vedkommende, som skal udfærdige refusionsopgørelsen.

 

Formand
 Robert Zimmermann, Gummersmarkvej 18, 4632 Bjæverskov
Tlf. 26 94 08 66 eller send mail e-mail.

Næstformand
Erik Sørensen, Vollerslevvej 25, 4632 Bjæverskov
Tlf.: 56 87 02 93 Mobil: 23 34 34 50

Kasser
Birgit Sørensen

Driftsleder
Niels Erik Hansen, Lundegårdsvej 26, 4100 Ringsted
Tlf.: 56 87 14 85 Mobil: 61 27 53 25

Best.medl
Torben Hvitved

Best.medl
Klaus Petersen